GOOPOSCAT

Reial Decret de 14 de setembre de 1882, de la Llei d’Enjudiciament Criminal.