GOOPOSCAT

Decret 219/1996, de 12 de juny, de reglament d’armament de les Policies Locals