GOOPOSCAT

Tema 13. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local